1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,

СОФТВЕР ЗА
УПРАВУВАЊЕ СО
ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

javen-chovecki hr software
JAVEN SOFTWARE SOLUTIONS

ПРАВИЛНО МЕНАЏИРАЊЕ И ГРИЖА ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

JAVEN Software solutions

Брз

100%

Прилагодлив

100%

Едноставен

100%

СО УПРАВУВАЊЕTO НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ СЕ ОЛЕНУВА РАБОТАТА НА МЕНАЏЕРИТЕ​

JAVEN Software solution

добра организација

ЈАВЕН софтверот за управување со човечките ресурси е наменет за средни и големи организации кои имаат голем број на вработени и имаат потреба од добра организација на сите податоци и документи за вработените. Со овој софтвер се олеснува целокупниот процес на управување со човечките ресурси, и тоа преку соодветна распределба и водење на вработените по сектори и институции.

undraw_online_resume_qyys

внесување на податоци за секој вработен

Во софтверот се овозможува внесување на податоци за секој вработен, како и поврзување со сите документи кои дел од работниот однос на дадениот вработен во организацијата. Воедно, во овој софтвер има можност за следење на договорите за работа, нивното истекување, и известувања за продолжување или прекин на работен однос според наведениот датум на договор за вработување. Овој софтвер дава можност и за креирање и поставување на шаблони за договори или останати документи поврзани со вработените. Исто така овој софтвер овозможува и следење и известувања за сите слободни денови на вработеното лице, било тоа да се денови за одмор, боледување или слободни денови.

извештаи по лице

Овој софтвер дава и различни видови на извештаи по лице, со сектор или институција која е дел од организацијата, во различен период според потребите на одговорните лица. Со ЈАВЕН софтверот за управување на човечки ресурси се оленува работата на менаџерите и тоа преку целосен пристап до документите за сите вработени и согледување на состојбата на активни вработени лица во било кој период.

JAVEN Software solutions

Јавен Адвертајзинг

Јавен Адвертајзинг 
Адреса: Климент Охридски 4/4,  Битола                                    Адреса: 15-ти Корпус бр.85, Охрид
емаил: contact@javen.mk 
тел. 078 391 978 / 047 528 973