1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,

Софтвер за онлајн комуникација

JAVEN Software solution
JAVEN SOFTWARE SOLUTIONS​

Софтвер за Онлајн комуникација наменет за одржување на онлајн состаноци, вебинари и онлајн учење!

Софтвер кој е лесен и
едноставен за користење

Софтвер кој е лесен и едноставен за користење и кој обезбедува многу можности и одлично корисничко искуство за работа од било кој уред, во било кое време и од било кое место.
Истиот овој софтвер се прилагодува и според потребите на корисникот, односно истиот може да биде користен за одржување на кратки состаноци, но и состаноци со многу учесници, за организирање на онлајн семинари, но и за одржување на предавања од било која област.

  • Креирање на неограничен број на соби за одржување на состаноци или обуки
  • До 100 учесници во еден состанок или предавање
  • Споделување на екран, различни видови на документи и мултимедијални фајлови
  • Пишување на табла и пишување на забелешки
  • Снимање на состаноците или предавањата

  • Непречена дискусија и достапен чат во секое време
  • Менување на изгледот на софтверот според потребите и според намената
  • Брендирање на софтверот со лого и бои на клиентот
  • Обука за користење на софтверот
  • Поддршка за користење на софтерот

Овој Софтвер за онлајн комуникација е соодветен за користење од страна на различни државни, јавни и приватни институции, мали, среддни и големи компании и организации, како и различни видови на образовни институции.

Реагирај брзо и работи квалитетно онлајн!

Брз

100%

Прилагодлив

100%

Едноставен

100%