Софтвер за онлајн комуникација

JAVEN Software solution
JAVEN SOFTWARE SOLUTIONS​

Софтвер за Онлајн комуникација наменет за одржување на онлајн состаноци, вебинари и онлајн учење!

Софтвер кој е лесен и
едноставен за користење

Софтвер кој е лесен и едноставен за користење и кој обезбедува многу можности и одлично корисничко искуство за работа од било кој уред, во било кое време и од било кое место.
Истиот овој софтвер се прилагодува и според потребите на корисникот, односно истиот може да биде користен за одржување на кратки состаноци, но и состаноци со многу учесници, за организирање на онлајн семинари, но и за одржување на предавања од било која област.

  • Креирање на неограничен број на соби за одржување на состаноци или обуки
  • До 100 учесници во еден состанок или предавање
  • Споделување на екран, различни видови на документи и мултимедијални фајлови
  • Пишување на табла и пишување на забелешки
  • Снимање на состаноците или предавањата

  • Непречена дискусија и достапен чат во секое време
  • Менување на изгледот на софтверот според потребите и според намената
  • Брендирање на софтверот со лого и бои на клиентот
  • Обука за користење на софтверот
  • Поддршка за користење на софтерот

Овој Софтвер за онлајн комуникација е соодветен за користење од страна на различни државни, јавни и приватни институции, мали, среддни и големи компании и организации, како и различни видови на образовни институции.

Реагирај брзо и работи квалитетно онлајн!

Брз

100%

Прилагодлив

100%

Едноставен

100%