1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,

BPO
(Business Process Outsourcing)

JAVEN Software solution
JAVEN SOFTWARE SOLUTIONS​

BPO (Business Process Outsourcing)

Новите и иновативни услуги се сè подостапни во денешната постојано променлива, високо конкурентна деловна средина.

BPO овозможува поголема оперативна флексибилност. Со аутсорсинг компаниите можат да прераспределат време и ресурси на основните компетенции.

BPO им нуди на бизнисите пристап до иновативни технолошки ресурси на кои инаку не би биле изложени. Партнерите и компаниите на BPO постојано се трудат да ги подобрат своите процеси со усвојување на најновите технологии и практики.

BPO е кратенка за аутсорсинг на деловни процеси, компаниите ги нарачуваат деловните процеси на трета страна (надворешна) компанија. Примарната цел е да се намалат трошоците, да се ослободи време и да се фокусираат на основните аспекти на бизнисот. BPO, помага во растот, особено во глобалната експанзија.

100%
100%
100%